Om Russamtalen

Russamtalen er et rehabiliterende rustiltak i Kriminalomsorgen. Det er strukturerte samtaler med mål om å endre domfeltes rusvaner gjennom å bygge opp troen på mestring av eget liv og skape motivasjon til å endre rusvaner.
 

Russamtalen har som mål å:

  • ansvarliggjøre og bevisstgjøre innsatte/domfelte i forhold til egen rusatferd
  • forebygge rusing under straffegjennomføringen
  • legge til rette for å kunne endre rusvaner.

film10


Russamtalen består av tre samtaler. Samtalene bygger på metodikken Motiverende samtale (MI) og Bygging av mestringstillit (BaM). Fokus er på å bygge troen på seg selv og egen evne til mestring. I tillegg er Russamtalen ment for å skape motivasjon for endring av rusvaner. Kriminalomsorgen har i de senere årene prøvd ut alternative reaksjoner for rusmisbrukere i fengsel. En erfaring viser at samtaler er mer krevende for den domfelte enn en reaksjon som innebærer tap av et gode (Vold . Russamtalen vil ut fra dette ikke være en enkel måte å unngå sanksjoner på hvis man er tatt i å ruse seg, men i stedet være en del av et rehabiliterende arbeid.


Dersom det i dag oppdages at en domfelt ruser seg under soning blir han eller hun vanligvis usatt for en sanksjon (jf. Straffegjennomføringsloven § 40), som tap av goder som å se på TV eller tap av fellesskap. Erfaring tilsier at disse metodene ikke styrker mulighetene for rehabilitering av den innsatte, men kan tvert imot virke mot sin hensikt. Internasjonal forskning har vist en sammenheng mellom økt innesperring og økt tilbakefallsrisiko, og at straff eller sanksjon ikke reduserte tilbakefall i seg selv.

Mer om den teoretiske bakgrunnen for Russamtalen finner du under fanen “Teori”.
I venstremenyen finner du mer om hvordan en gjennomfører Russamtalen, samt informasjon om Russamtalens målgrupper.

Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS | Postboks 6138 Etterstad, 0602 Oslo | krus@krus.no | 23 06 71 00 | Russamtalen - 2009