Gjennomføring

Russamtalen består av tre samtaler, og i forkant av disse tre samtalene gjennomføres en avklaringssamtale. ’Avklaringssamtalen’ er en kortere kartleggingssamtale for å avgjøre om Russamtalen skal iverksettes som alternativ reaksjon til straffegjennom­føringslovens § 40.


Hensikten med Avklaringssamtalen er å gi informasjon og presentere for den domfelte hvilke forutsetninger som må være til stede for at han/hun skal kunne velge å gjennomføre Russamtalen. At domfelte ruser seg under soning vil ikke alltid føre til tilbud om Russamtalen. Den domfelte kan velge å ikke ta i mot et tilbud om Russamtalen, eller saksbehandler i fengselet kan velge å ikke gi tilbud om Russamtalen. Et avslag om mulighet for Russamtalen kan påklages av domfelte.


film02_stortbilde


I de tre samtalene á 45 minutter som Russamtalen består av, skal den tilsatte og den domfelte bruke tiden til å analysere situasjoner der den domfelte ruset seg og situasjoner der den domfelte valgte å ikke ruse seg. I tillegg skal en av samtalene være en samtale hvor tilsatt og domfelt sammen skal utforske og forsterke den domfeltes motivasjon til å endre sine rusvaner. En viktig forutsetning for samtalene er felles forståelse av at endring skjer i en prosess som ikke kan styres av den tilsatte, men av den domfelte selv.Forskning i forhold til effektene av program og tiltak viser at rekruttering av rette deltakere til programmet og instruktørenes evne til formidling og relasjonsbygging, er helt avgjørende for resultatet (jf. f.eks. Isdal et al. 2006, Friestad 2005). Hvordan de tilsatte leverer programmene og motivasjonen hos både tilsatte og innsatte, har også betydning for resultatet (Falshaw et al. 2003). Slike forhold er også av stor betydning når tilsatte i Kriminalomsorgen skal gjennomføre Russamtalen. Avpasning av målgruppen og tilpasning til den enkelte, hvordan de tilsatte leverer eller arbeider med de domfelte, er viktige faktorer for å bedre resultatene av programlevering og behandling ved bruk av endringstiltak.
Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS | Postboks 6138 Etterstad, 0602 Oslo | krus@krus.no | 23 06 71 00 | Russamtalen - 2009