Målgrupper

 

Målgruppene for Russamtalen er domfelte som har erkjent bruk av rusmidler eller har avgitt positiv urinprøve. Russamtalen er også et tilbud til domfelte som selv ber om det, og kan derfor gjennomføres uten at personen har avlagt positiv urinprøve. En forutsetning for å gjennomføre Russamtalen er at vedkommende selv uttrykker et ønske om å jobbe med sin rusproblematikk.

 

Den ansvarlige for gjennomføringen av Russamtalen er i hovedregelen fengselsbetjent/konsulent som er gitt den nødvendige opplæring i regi av KRUS, og som har tilbud om fast veiledning. I fengslene skal det være en hovedansvarlig som skal følge opp samtalene i samarbeid med fengselsbetjent/konsulent. Noen fengsler organiserer sin virksomhet slik at andre utvalgte personer (som f.eks. sosialkonsulent, ruskoordinator e.l.) gis i oppgave å gjennomføre Russamtalen. Disse skal på samme måte som fengselsbetjenter motta nødvendig opplæring og sikres veiledning.Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS | Postboks 6138 Etterstad, 0602 Oslo | krus@krus.no | 23 06 71 00 | Russamtalen - 2009