Lenker

På denne siden finner du lenker til andre nettsider som kan være nyttige. Lenkene er inndelt i:

 

1. Sentrale dokumenter knyttet til Russamtalen

2. Metodikken

3. Kriminalomsorgen

4. Regelverk

5. Behandling

6. Forvaltning og offentlige råd

7. Rusmiddelforskning i Norge

8. Rusmiddelstatistikk

9. Kompetansesentra innen rusmiddelfeltet

10. Organisasjoner


Sentrale dokumenter knyttet til Russamtalen

Rusmiddelstrategien


St.melding 37 


Evalueringsrapport om pilotprosjekt “Alternative reaksjoner”


Metodikken

Somra

            Svensk side om samtaler om riskobruk av alkohol

MINT- Interviewing Network of Trainers

            International webside for Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT)


Somt

            Webbasert opplæringsprogram i motiverende samtale med fokus på tobakk.


MI-nordic

            Webside for det nordiske nettverket for MINT.

  

Kriminalomsorgen

 

Kriminalomsorgen.no


KRUS 

 

Regelverk

Lovdata

 

Behandling

frittsykehusvalg.no


LAR øst – Nasjonalt kompetansesenter for Legemiddelassistert rehabilitering


Rustelefonen 


Hjelpelinjen for spilleavhengige


Forvaltning og offentlige råd

Justis – og politidepartementet


Helse- og omsorgsdepartementet


Helsedirektoratet


Helsetilsynet


Det kriminalitetsforebyggende råd


Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten


Regionale kompetansesentra for rusmiddelproblemer

Kompetansesentre underlagt Helsedirektoratet. Hvert senter har i tillegg til generelle oppgaver fokus på spesifikke rusfaglige temaer.


Kompetansesenter rus – Oslo (KoRus – Oslo)

            Ungdom og nye misbrukmønstre


Kompetansesenter rus – region sør (KoRus – Sør)

            Gravide rusmiddelmisbrukere og familier med barn


Kompetansesenter rus – region øst (KoRus – Øst)

            Rusmisbruk og psykiske lidelser. Spilleavhengighet


Kompetansesenter rus – region vest Bergen (KoRus – Bergen)

            Kvinner og rus


Kompetansesenter rus – region vest Stavanger (KoRus – Stavanger)

            Rusproblematikk i familier med barn i skolealder. Arbeidsliv og rus


Kompetansesenter rus – Midt Norge (KoRus – Midt-Norge)

            Yngre rusmisbrukere


Kompetansesenter rus – Nord-Norge (KoRus – Nord-Norge)

            Rusforebygging i skolen

 

Organisasjoner

Actis – rusfeltets samarbeidsorgan


AA Anonyme alkoholikere


Forbundet mot rusgiftForeningen for human narkotikapolitikk


LAR-Nett Norge


LOMS – Landsorganisasjonen mot spilleavhengighet


NA Anonyme narkomane


RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjonRusmiddelforskning i Norge

SIRUS – Statens institutt for rusmiddelforskning


Folkehelseinstituttet – Divisjon for rettstoksiologi og rusmiddelforskning

SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo


HEMIL – senteret ved Universitetet i Bergen


Rokkansenteret


IRIS – Internalonal Research Institute of Stavanger


Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR)


SINTEF Helse


Rusmiddelstatistikk

RusStat

            SIRUS sin statistikkdatabase med aktuell alkohol- og narkotikastatistikk


Statistisk sentralbyrå


Kripos

            Statistikk om narkotikabeslag og narkotikadødsfall


Toll- og avgiftsdirektoratet

            Statistikk om avgifter på alkohol og tobakk


Folkehelseinstituttet

            Statistikk om smitte, kjøring under påvirkning


Norsk medisinaldepot

            Statistikk om bruk av legemidler 

 

Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS | Postboks 6138 Etterstad, 0602 Oslo | krus@krus.no | 23 06 71 00 | Russamtalen - 2009