BaM

Metodikken ”Bygging av mestringstillit” (BaM) er utviklet for bruk i Kriminalomsorgen. Målet med BaM-samtalen er å styrke domfeltes tro på egen evne til å stoppe opp i risikosituasjoner der den domfelte vanligvis ville valgt å gjøre en uønsket atferd. Med BaM-samtaler søker man derfor å styrke den enkeltes evne til å gripe inn i situasjonen og foreta ønskede og mer gjennomtenkte valg.


Noe av grunnlagstenkningen i BaM er valgmuligheten eller valgfriheten. Om man klarer å gjøre et fritt og veloverveid valg er avhengig av egen styrke til å kunne stoppe opp i risikosituasjoner for uønsket atferd og på den måten unngå å gjøre det man vanligvis ville ha gjort. For å tydeliggjøre valgfriheten i ulike situasjoner skiller en i BaM mellom vane, valg og vilje.


BaM vektlegger at domfelte er ansvarlig for egen endring, og tar utgangspunkt i at alle mennesker har muligheter for endring og mestring. For å avdekke evnen til mestring hos den enkelte, er man i BaM opptatt av analysere og sammenligne sterke og svake øyeblikk hos den domfelte.


Metodikken Bygging av mestringstillit (BaM) er sentralt i Russamtalen. Både i første og siste samtale skal den tilsatte og den domfelte analysere situasjoner ved hjelp av et FAK-skjema. Det vil si et skjema som deler en hendelse opp i Foranledning, Atferd og Konsekvens. Ved å se på hendelser der den domfelte har ruset seg ”utenfra” eller ”i et fugleperspektiv”, kan man få en større forståelse for hvorfor atferd skjer. Samtidig kan man frita den domfelte fra skyldfølelse; rusatferd er ikke noe inne i personen, det er en foranledning som utløser atferden. For å kunne ta valg som bryter med vanen kreves mestringstillit. Ved å analysere situasjoner der den domfelte klarte å velge ønsket handling fremfor å følge vanen, vil troen på egne evner til å mestre situasjoner øke.Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS | Postboks 6138 Etterstad, 0602 Oslo | krus@krus.no | 23 06 71 00 | Russamtalen - 2009