MI

Motiverende samtale (MI) er en metodikk som har som mål å hjelpe mennesker til å endre en uønsket vane eller atferd. For å kunne endre atferd er det nødvendig å bygge indre motivasjon for forandring. I MI gjøres dette ved at en veileder utforsker sin klients atferd, tanker og holdninger på en empatisk, respektfull og undrende måte. Bruken av MI i Russamtalen innebærer at en tilsatt snakker med en domfelt etter disse prinsippene, og at de sammen utforsker den domfeltes motivasjon til å endre sin rusatferd.


Den tilsattes oppgave blir å legge til rette for at domfeltes ressurser kan brukes ved å møte den enkelte med ubetinget aktelse, empati og tilse at personens autonomi (selvbestemmelse) blir ivaretatt (Barth, Børtveit & Prescott 2001). Mer om de overordede prinsippene i MI finnes i venstremenyen.


En sentral utfordring i alt endringsarbeid er å finne den enkeltes grad av motivasjon. Hvordan kan en bedømme den enkeltes motivasjon til endring? Et godt hjelpemiddel kalles “skaleringsspørsmål”. Mer om dette finner du under punktet “Motivasjon”.


Å utforske ambivalens er et viktig element i MI. Det å ønske en endring, samtidig som man ikke ønsker det, er å være ambivalent. Når egne handlinger oppleves å både ha positive og negative konsekvenser, blir resultatet ambivalens (Barth, Børtveit & Prescott 2001). I Motiverende samtale er målet å utforske og løse ambivalensen uten å fremkalle for mye motstand. Slik kan domfelte kan gå videre i ønsket retning.


Motiverende samtale defineres som: ”En klientsentrert og rådgivningsstyrt metode for å høyne den indre motivasjon til forandring ved å utforske og løse ambivalens” (Miller & Rollnick 2002:47). Med ’klientsentrert’ menes at den domfeltes tanker, følelser og ressurser er i fokus. I russamtalen skal en gi opplysninger på en måte som skaper aktivitet og deltakelse hos den domfelte, noe som kalles “informasjon i dialog”. Teknikken rundt dette finner du i venstremenyen.


Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS | Postboks 6138 Etterstad, 0602 Oslo | krus@krus.no | 23 06 71 00 | Russamtalen - 2009